آرشیو برچسب های: موسیان

شهید اصغر کرباسی زاده

بازدیدها: 44 اصغر کرباسی زاده متولد سال 1320، شیر مردی 40 ساله، صاحب 3 فرزند پسر و دارای پرونده ای درخشان از فعالیت های انقلابی و فرهنگی بود. شجاعت و ظلم ستیزی اش در زمان انقلاب او را به خیابان ها کشاند و در برابر شاه و شاهیان قرار داد …

ادامه مطلب

شهید محسن منتظرالحجت

بازدیدها: 52 پرونده ات را که گشودم تو را دیدم که مردانه در میان عکس هایت ایستاده بودی و من غرق در نگاهت به آن می اندیشیدم که چگونه می شود بلندای همت و استواری قامت و جوانمردی وجودت را به کاغذ نشاند. نام و نشانت مرا مجذوب خود کرده …

ادامه مطلب

شهید اصغر کرباسی زاده

بازدیدها: 40 اصغر کرباسی زاده، شیر مردی 40 ساله، صاحب 3 فرزند پسر و دارای پرونده ای درخشان از فعالیت های انقلابی و فرهنگی. متولد سال 1320 بود. شجاعت و ظلم ستیزی اش در زمان انقلاب او را به خیابان ها کشاند و در برابر شاه و حامیانش قرار داد …

ادامه مطلب